قرآن و موجودات فرازمینی و فرا انسانی. بی گمان خداوند غیر از موجودات و آفریده هایی که می شناسیم آفریده […]