شاعر بسته به اینکه عابد و عارف باشد یا عاشق و شیدای معشوق زمینی به عشق معانی متفاوتی در شعر […]