دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش

دگر زمنزل جانان سفر مکن درویش. که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل.

بارگاه حافظ فال حافظ دلا رفیق سفربخت نیکخواهت بس Tomb Of Hafez Shirazi Samsung Galaxy Phone Galaxy Phone Samsung Galaxy

که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس.

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل. که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل حریم درگه پیر مغان پناهت بس.

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن.

که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. حریم درگه پیر مغان پناهت بس.

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس وگر کمین بگشاید عمی ز گوشه دل حریم درگه پیر مغان پناهت بس به صدر مصطبه بنشین و ساغری می نوش که اینقدر ز جهان کسب مال و جاهت بس زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش.

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس دل تو گنجینه اسرار الهی است. زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن. دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس نسیم روضه شیراز پیک راهت بس دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل حریم درگه پیر مغان پناهت بس به صدر مصطبه بنشین و ساغر مینوش که این قدر ز.

دگر ز منزل جانان سفر مکن درويش که سير معنوي و کنج خانقاهت بس وگر کمين بگشايد غمي ز گوشه دل حريم درگه پير مغان پناهت بس به صدر مصطبه بنشين و ساغر مينوش که اين قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس زيادتي مطلب کار بر خود آسان کن. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. زاده ۱۳۰۶ معاون وزارت فرهنگ و ارشاد.

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل.

وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل. حریم درگه پیر مغان پناهت بس بصدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش. به صدر مصطبه بنشین و ساغر مینوش.

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. هر چند ظاهرا بی نوایی لیکن روح خدا در تو دمیده شده است پس لازم نیست به هر کس وهر چیز دل بسپاری.

که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن. حریم درگه پیر مغان پناهت بس.

زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن. حریم درگه پیر مغان پناهت بس. زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن.

که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل. حریم درگه پیر مغان پناهت بس.

غزل حریم درگاه – فال حافظ پس از آنکه تلاشهای شاعر در تغییر عقیده شاه شجاع و تورانشاه و اصرار آنها برای رفتن به تبعید به جایی نرسید سروده شد. وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل. که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل.

زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن. زین سفر گر به سلامت به وطن. که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس.

حریم درگه پیر مغان پناهت بس. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل.

به صدر مصطبه بنشین و ساغر مینوش که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. نوشته شده در پنجشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت 1543 توسط احمد سلطانیان بسم الله الرحمن الرحیم عشق من باخط مشکین تو امروزی نیست. که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس.

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. به صدر مصطبه بنشین و ساغر مینوش که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس.

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس ای بینوا انگاه که به منزل جانان خانقاه شیخ دادا رسیدی دیگر آنجا را ترک مکن زیرا سیاحت در عالم معنا در کنج خانقاه او برای تو بس است. منبع تصویر Courtesy photo. وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل حریم درگه پیر مغان پناهت بس.

که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. به صدر مصطبه بنشین و ساغر مینوش. دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس نسیم روضه شیراز پیک راهت بس دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس.

که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. به صدر مصطبه بنشین و ساغر مینوش. هوای مسکن مألوف و عهد یار قدیم ز رهروان سفر کرده عذر خواهت بس گر از این منزل ویران به سوی خانه روم دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم.

به صدر مصطبه بنشین و ساغر مینوش. که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس.

به صدر مصطبه بنشین و ساغر مینوش. به صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش. که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس.

زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. حریم درگه پیر مغان پناهت بس.

حریم درگه پیر مغان پناهت بس بصدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش.

کانال تلگرام ما T Me Mimteam Mimteam Channel صفحه ی اینستاگرام ما Instagram Com Mimteamcom Mimteamcom صفحه ی تو Persian Quotes Life Quotes Favorite Quotes